IMG_20191219_115948

ABŸ en zijn vergunning

De officiële documenten van de stedenbouwkundige vergunning zijn niet meer beschikbaar op de gewestelijke website, maar hier vindt u alle informatie die nodig is voor een goed begrip van het project.

Net als elk ander stadsproject moet het project ‘ABŸ’ een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen voordat de werkzaamheden van start mogen gaan.

De abdij van Vorst maakt deel uit van ons erfgoed dat als ‘monument en landschap’ beschermd is omwille van de historische en artistieke waarde. Voor alle werkzaamheden is het verkrijgen van een ‘unieke vergunning’ dus vereist. Deze vergunning zal behandeld en toegekend worden door de gemachtigde ambtenaar. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) moet ook advies uitbrengen over de aanvraag. Wat ingrepen aan een beschermd goed betreft, is het advies ‘conform’ en dient de gemachtigde ambtenaar er rekening mee te houden.

Planning

Er zijn 4 grote stappen in de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

1. Indiening van het dossier

De gemeente Vorst heeft op 27 augustus 2019 een dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niet minder dan 18 dozen vol plannen, verschillende studies en administratieve en technische dossiers werden naar de Kunstberg getransporteerd.

2. Nazicht van de volledigheid van het dossier

Op 25 maart 2020 heeft de vergunningverlenende instantie de gemeente het attest van volledigheid van het dossier toegekend. Dit attest vermeldt ook de administratieve procedure die voor het dossier moet worden gevolgd (bijzondere bekendmakingsregels, te raadplegen instanties, enz.).

3. Analyse van de aanvraag

De procedure voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor het ABŸ-dossier wordt voortgezet en in overeenstemming met het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), moet de aanvraag vergezeld gaan van een incidentieverslag en moeten er speciale bekendmakingsregels worden nageleefd. De aanvraag is ook onderworpen aan het advies van verschillende administraties (o.a. Brussel Mobiliteit, de DBDMH en de KCML).

Naar aanleiding van de coronacrisis die we hebben meegemaakt en de noodmaatregelen die de federale overheid heeft genomen om de verspreiding van het virus te beperken, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de strikte termijnen voor de behandeling van de stedenbouwkundige aanvragen tijdelijk opgeschort. De verschillende modaliteiten voor het onderzoek van het dossier hebben dus enige vertraging opgelopen maar wij kunnen u nu informeren over de data van het openbaar onderzoek en de overlegcommissie: indien de termijnen niet meer langer worden opgeschort, vindt het openbare onderzoek plaats van 31 augustus 2020 tot en met 29 september 2020 en vindt het overlegcommissie plaats op 13 october 2020.

Deze specifieke bekendmakingsregels zijn zeer belangrijk en verdienen onze aandacht:

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd door de dienst Stedenbouw van Vorst. Het dient om u te informeren over de toekomstige werken die gepland zijn voor de abdij van Vorst. Deze gaat door gedurende 30 dagen en wordt aangegeven door middel van rode affiches die in de omgeving van de abdij worden opgehangen. Tijdens deze 30 dagen kan u het dossier online raadplegen op de website openpermits.brussels en in papieren versie bij de dienst Stedenbouw op afspraak bij de dienst Stedenbouw (tel. 02 348 17 21).

Voor technische uitleg over de verschillende handelingen en geplande werken, staan de dienst Stedenbouw en het ABŸ-team klaar om antwoorden te geven tijdens een afspraak die telefonisch gepland kan worden via 02 348 17 21.

Indien u opmerkingen hebt (klachten/observaties) en/of wenst te worden gehoord door de overlegcommissie, kan u dat uiterlijk op 29 september 2020 kenbaar maken:

  • hetzij per post ter attentie van het secretariaat van de overlegcommissie: Brusselsesteenweg 112 – 1190 Brussel
  • hetzij per mail naar commissiondeconcertation@forest.brussels
  • of tijdens een telefonisch aangevraagde afspraak, via 02 348 17 21.

De Overlegcommissie vergadert aan het einde van het openbaar onderzoek. Het is een openbare vergadering waar de gemeente Vorst en het studiebureau het project komen presenteren. Wie erom gevraagd heeft, zal er ook gehoord kunnen worden.

Deze commissie bestaat uit 6 leden, waaronder een lid van de dienst Stedenbouw, een lid van de dienst Cultureel Erfgoed, een lid van Leefmilieu Brussel en 3 leden van de gemeente.

3. Toekenning of weigering van de vergunning

Aan het einde van de openbare zitting beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren en brengt zij een met redenen omkleed advies uit over het project.

De gemachtigde ambtenaar kan de vergunning (al dan niet onder voorwaarden) toekennen of weigeren.

Samenstelling van het dossier ‘ABŸ’

Zoals reeds gezegd, bevat het ABY-dossier heel wat documenten!

Documenten die u via onze website kunt downloaden (deze link) zijn de belangrijkste documenten voor een goed begrip van het dossier, namelijk:

  1. Toelichtingsnota’s: In de eerste wordt het project in zijn geheel voorgesteld en in de volgende 3 worden de belangrijkste opties van het project in kaart gebracht, volgens de as architectuur, erfgoed en tuinen.
  2. Significante foto’s van de gebouwen en tuinen.
  3. Plannen
  4. Syntheseplannen
  5. Effectenverslag
  6. Axonometrieën
  7. Fotomontage om u een idee te geven van de toekomst van de culturele pool ABŸ

Deze documenten worden u ter informatie gegeven. Enkel de documenten die beschikbaar worden gesteld via de website openpermits.brussels van het Brussels Gewest en op de dienst Stadsontwikkeling via papieren dossier zijn rechtsgeldig.

Wij hopen dat deze kleine technische notitie over de aanvraag van een bouwvergunning u zal helpen de procedure beter te begrijpen. We wensen u veel leesplezier en vooral mooie zomerdagen.

Het ABŸ team